سریال جیران
رئالیتی شو پدر خوانده
سریال خون سرد
پوست شیر
سریال جیران

بلیط یکطرفه از قسمت 1 تا انتهای سریال

تاریخ : 1401.08.11
نظرات : 0

مینیاتور سرا : در قسمت اول تا قسمت آخر سریال هایی همچون سریال بلیط یکطرفه شاهد این موضوع هستید که مخاطب همیشه در انتظار است تا ببیند در قسمت بعدی از سریال بلیط یکطرفه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و برای انتشار قسمت بعد از این سریال ، لحظه شماری می کند . در قسمت اول تا آخر سریال بلیط یکطرفه می توانید با مشاهده لینک تمامی قسمتهای سریال بلیط یکطرفه ، هر کدام از قسمتهایی از سریال بلیط یکطرفه که منتشر شده و شما نتوانسته اید قسمت مورد نظرتان را مشاهده نمایید ، اقدام به دانلود قسمت مدنظرتان از سریال بلیط یکطرفه و قسمت های پیشین و یا قسمت جدید سریال بلیط یکطرفه نمایید .
سریال بلیط یکطرفه با کارگردانی پوریا حیدری اوره منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر پلیسی / معمایی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :    1402     

موضوع :  پلیسی / معمایی     

مدت زمان : 50  

رده سنی : بزرگسال     

 

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال بلیط یکطرفه

 

قسمت اول 1 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال بلیط یکطرفه قسمت دوم 2 

 

دانلود قسمت دوم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال بلیط یکطرفه قسمت چهارم 4 

 

دانلود قسمت چهارم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  سريال بلیط یکطرفه قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

سريال بلیط یکطرفه قسمت ششم 6 

 

دانلود قسمت ششم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال بلیط یکطرفه قسمت هفتم 7 

 

دانلود قسمت هفتم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال بلیط یکطرفه قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال بلیط یکطرفه قسمت يازدهم 11 

 

دانلود قسمت یازدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال بلیط یکطرفه قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال بلیط یکطرفه قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت پانزدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت شانزدهم 16

 

دانلود قسمت شانزدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال بلیط یکطرفه قسمت هجدهم 18 

 

دانلود قسمت هیجدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت نوزدهم 19

 

دانلود قسمت نوزدهم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال بلیط یکطرفه قسمت بيستم 20 

 

دانلود قسمت بیستم بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال بلیط یکطرفه - دانلود سریال بلیط یکطرفه قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال بلیط یکطرفه قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 بلیط یکطرفه با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال بلیط یکطرفه

 

 

 

 

خلاصه سریال بلیط یکطرفه

 

ماجرای این سریال که در ژانر پلیسی و معمایی است ، در ترکیه اتفاق افتاده و تمامی صحنه های آن در این کشور با حضور بازیگرانی با 4 ملیت به تصویر کشیده می شود .

 

 

بازیگران مجموعه بلیط یکطرفه

 

 

پیمان معادی ، ارکان پتکایا و گروهی از بازیگران ایرانی ، ترک ، عرب و آمریکایی در این سریال هنرنمایی کرده اند .

حواشی سریال بلیط یکطرفه

پیمان معادی در اولین حضورش در یک سریال ایرانی ، با ارکان پتککایا بازیگر سرشناس ترکیه همبازی می شود . فیلمبرداری سریال بلیط یکطرفه به نویسندگی و کارگردانی پوریا حیدری اوره از اکتبر آغاز خواهد شد و برای اکران بین المللی آماده می شود . 

پیش از این پیمان معادی در سریال آمریکایی آن شب به ایفای نقش پرداخته بود .

 

 

 

 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا