سریال جیران
رئالیتی شو پدر خوانده
سریال خون سرد
پوست شیر
سریال جیران

اسپینجر از قسمت 1 تا انتهای سریال

تاریخ : 1401.06.28
نظرات : 0

مینیاتور سرا : در قسمت اول تا قسمت آخر سریال هایی همچون سریال اسپینجر شاهد این موضوع هستید که مخاطب همیشه در انتظار است تا ببیند در قسمت بعدی از سریال اسپینجر چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و برای انتشار قسمت بعد از این سریال ، لحظه شماری می کند . در قسمت اول تا آخر سریال اسپینجر می توانید با مشاهده لینک تمامی قسمتهای سریال اسپینجر ، هر کدام از قسمتهایی از سریال اسپینجر که منتشر شده و شما نتوانسته اید قسمت مورد نظرتان را مشاهده نمایید ، اقدام به دانلود قسمت مدنظرتان از سریال اسپینجر و قسمت های پیشین و یا قسمت جدید سریال اسپینجر نمایید .
سریال اسپینجر با کارگردانی علیرضا کریم زاده منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر طنز فانتزی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :  1402       

موضوع : طنز فانتزی       

مدت زمان :  50 

رده سنی :  خانواده   

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال اسپینجر

 

قسمت اول 1 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

دانلود قسمت اول اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 سريال اسپینجر قسمت اول 1

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت دوم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت دوم 2

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت سوم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

سريال اسپینجر قسمت سوم 3 

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت چهارم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت چهارم 4

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

 

 

دانلود قسمت پنجم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت پنجم 5

 

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

 

دانلود قسمت ششم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت ششم 6

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت هفتم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت هفتم 7 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت هشتم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت هشتم 8 

 

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت نهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت نهم 9

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت دهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت دهم 10

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت یازدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت يازدهم 11 

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت دوازدهم 12

 

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت سیزدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت سيزدهم 13 

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت چهاردهم 14

 

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت پانزدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت پانزدهم 15 

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت شانزدهم 16 

 

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت هفدهم 17 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت هیجدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت هجدهم 18

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت نوزدهم 19

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بیستم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت بيستم 20 

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت بيست و يکم 21

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 سريال اسپینجر قسمت بيست و دوم 22

 

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت بيست و سوم 23

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت بيست و چهارم 24 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت بيست و پنجم 25 

 

 

 

 

خلاصه سریال اسپینجر

 

اینجا ایران است ۱۰۰ سال بعدا .... داستان از سال 1400 آغاز می شود و ماجرای اصلی آن با گره خوردن در حوادث عجیب و جالب 1500 ادامه پیدا می کند .

 

 

بازیگران مجموعه اسپینجر

 

 

پارسا شیراز ، آزیتا ترکاشوند ، یوسف مرادیان ، محمد نادری ، یوسف صیادی ، مهران رجبی ، نیما شاهرخ شاهی ، رضا فیاضی ، امید زندگانی ، بیتا بیگی ، جوانه دلشاد ، سلمان فرخنده ، آرش نوذری ، بهراد خرازی ، سیاوش قاسمی ، شیوا طاهری ، سامان خلیلیان ، آذین فهیمی ، کوروش کبیری و محمد رضا هدایتی ، رضا شفیعی جم ، یوسف تیموری در کنار چهره‌های جدید ، در سریال اسپینجر هنرمندی کرده اند .

حواشی سریال اسپینجر

در حالی که فیلمبرداری سریال اسپینجر به کارگردانی و تهیه کنندگی علیرضا کریم زاده که یکی از پر هزینه ترین جلوه های ویژه بصری بین پروژه های نمایش خانگی را با مدیریت هادی اسلامی دارد ، به مراحل پایانی خود نزدیک می شود ، از لوگوی این سریال به همراه اولین تصویر گریم یوسف مرادیان و محمد نادری و بیتا بیگی ، رونمایی شد . اسپینجر به نویسندگی مشترک آزاده محسنی و الهه میر باقری ، یکی از پرهزینه ترین جلوه های ویژه بصری بین پروژه های نمایش خانگی را با مدیریت هادی اسلامی دارد و از فروردین 1400 در لوکیشن های مختلف تهران و شهریار کلید خورده است . این مجموعه طنز فانتزی روایت 100 سال آینده ایران است که بازیگران محبوب و قدیمی ژانر کمدی در آن ایفای نقش می کنند .

 

 

 

 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا