سریال جیران
رئالیتی شو پدر خوانده
سریال خون سرد
پوست شیر
سریال جیران

پوست شیر از قسمت 1 تا انتهای سریال

تاریخ : 1401.06.18
نظرات : 0

مینیاتور سرا : در قسمت اول تا قسمت آخر سریال هایی همچون سریال پوست شیر شاهد این موضوع هستید که مخاطب همیشه در انتظار است تا ببیند در قسمت بعدی از سریال پوست شیر چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و برای انتشار قسمت بعد از این سریال ، لحظه شماری می کند . در قسمت اول تا آخر سریال پوست شیر می توانید با مشاهده لینک تمامی قسمتهای سریال پوست شیر ، هر کدام از قسمتهایی از سریال پوست شیر که منتشر شده و شما نتوانسته اید قسمت مورد نظرتان را مشاهده نمایید ، اقدام به دانلود قسمت مدنظرتان از سریال پوست شیر و قسمت های پیشین و یا قسمت جدید سریال پوست شیر نمایید .

سریال پوست شیر با کارگردانی جمشید محمودی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر درام ملتهب برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد . 

سال انتشار : 1401           موضوع : درام ملتهب              مدت زمان : 50           رده سنی : بزرگسال    

 قسمت اول تا آخر سريال پوست شیر

 

قسمت اول 1 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف  

 سريال پوست شیر قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت دوم 2 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف  

 سريال پوست شیر قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت سوم 3 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت چهارم 4 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف  

 سريال پوست شیر قسمت چهارم 4

 

دانلود قسمت چهارم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت پنجم 5 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف   

 سريال پوست شیر قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت ششم 6 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف   

 سريال پوست شیر قسمت ششم 6

 

دانلود قسمت ششم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت هفتم 7 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت هشتم 8 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف  

سريال پوست شیر قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 شروع فصل دوم سریال پوست شیر از 30 آذر 1401 

قسمت نهم 9 سریال پوست شیر یا همان قسمت اول از فصل دوم سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت دهم 10 سریال پوست شیر یا همان قسمت دوم از فصل دوم پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت یازدهم 11 سریال پوست شیر یا همان قسمت سوم از فصل دوم پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال پوست شیر یا همان قسمت چهارم از فصل دوم پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت سیزدهم 13 سریال پوست شیر یا همان قسمت پنجم از فصل دوم پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف  

سريال پوست شیر قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال پوست شیر یا همان قسمت ششم از فصل دوم پوست شیر  - دانلود سریال پوست شیر قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت چهاردهم 14

 

دانلود قسمت چهاردهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال پوست شیر یا همان قسمت هفتم از فصل دوم پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف  

 سريال پوست شیر قسمت پانزدهم 15

 

دانلود قسمت پانزدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال پوست شیر یا همان قسمت هشتم از فصل دوم پوست شیر دانلود سریال پوست شیر قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

سريال پوست شیر قسمت شانزدهم 16 

 

دانلود قسمت شانزدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

شروع فصل سوم سریال پوست شیر از بهمن 1401  

قسمت هفدهم 17 سریال پوست شیر یا همان قسمت اول از فصل سوم پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال پوست شیر یا همان قسمت دوم از فصل سوم پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت هجدهم 18

 

دانلود قسمت هیجدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال پوست شیر یا همان قسمت سوم از فصل سوم پوست شیر  - دانلود سریال پوست شیر قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت نوزدهم 19

 

دانلود قسمت نوزدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت بيستم 20 سریال پوست شیر یا همان قسمت چهارم از فصل سوم پوست شیر  - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت بيستم 20

 

دانلود قسمت بیستم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال پوست شیر یا همان قسمت پنجم از فصل سوم پوست شیر  - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال پوست شیر یا همان قسمت ششم از فصل سوم پوست شیر  - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال پوست شیر یا همان قسمت هفتم از فصل سوم پوست شیر  - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال پوست شیر یا همان قسمت اهشتم از فصل سوم پوست شیر  - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

قسمت سي 30 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال پوست شیر قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

سایر قسمتهای پوست شیر : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23

24 

خلاصه سریال پوست شیر 

این سریال که داستان یک پلیس آگاهی را با بازی شهاب حسینی روایت می کند در ژانر درام ملتهب ساخته شده است. 

 

سریال پوست شیر چند قسمته و سریال پوست شیر چه روزهایی پخش میشه ؟

 

تعداد قسمت های سریال پوست شیر lion skin ، توسط جمشید محمودی ، 3 فصل 8 قسمتی اعلام شده است . سریال پوست شیر lion skin در روزهای چهارشنبه 8 صبح که اعلام شده ، منتشر می شود . هرگونه تغییر در روز و ساعات پخش سریال پوست شیر را میتوانید از سایت اختصاصی سریال پوست شیر پیگیری نمایید .

 

بازیگران مجموعه پوست شیر 

 

شهاب حسینی، پردیس احمدیه، هادی حجازی‌ فر، پانته‌ آ بهرام، بابک کریمی , بانیپال شومون , مهرداد صدیقیان , نیلوفر کوخانی ، علیرضا کمالی ، علی اوسیوند ، احسان امانی ، بهزاد خلج 

 

پوست شیر قسمت اول , پوست شیر قسمت 2 , دانلود پوست شیر قسمت سوم , دانلود رایگان پوست شیر قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم پوست شیر , قسمت ششم پوست شیر قسمت 7 پوست شیر , دانلود رایگان قسمت هشتم پوست شیر , سریال پوست شیر قسمت نهم , قسمت دهم سریال پوست شیر , لینک قسمت یازدهم پوست شیر , دانلود سریال پوست شیر قسمت دوازدهم , پوست شیر سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم پوست شیر , دانلود حلال قسمت پانزدهم پوست شیر , دانلود مجانی قسمت شانزدهم پوست شیر , خرید قسمت هفدهم پوست شیر , زمان پخش قسمت هجدهم پوست شیر سایت رایگان پوست شیر قسمت نوزدهم , پوست شیر 20 ,

دانلود سریال پوست شیر , دانلود پوست شیر 21 , داستان سریال پوست شیر , قسمت بیست و دو پوست شیر , سریال پوست شیر چند قسمته , پوست شیر قسمت 23 , سریال پوست شیر چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود پوست شیر 24 , سریال پوست شیر چند قسمت است 

 

کلمات مرتبط پوست شیر lion skin

دانلود سریال پوست شیر - تاریخ پخش سریال پوست شیر - بازیگران سریال پوست شیر - زمان پخش سریال پوست شیر - معرفی سریال پوست شیر - سریال پوست شیر - تیزر سریال پوست شیر - اسامی بازیگران سریال پوست شیر - لوکیشن سریال پوست شیر - سریال پوست شیر قسمت اول - سریال پوست شیر بازیگران - سریال خانگی پوست شیر - عوامل سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر حلال - دانلود سریال پوست شیر قسمت 1 اول - دانلود سریال پوست شیر قسمت اول 1 - دانلود قسمت اول سریال پوست شیر - خلاصه داستان پوست شیر - آخرین اخبار سریال پوست شیر - فیلم پوست شیر - دانلود رایگان سریال پوست شیر - دانلود مجانی سریال پوست شیر - سریال پوست شیر در چه روزهایی پخش می شود - کارگردان سریال پوست شیر - کارگردان سریال پوست شیر چه کسی است - معرفی سریال پوست شیر با خلاصه داستان و اسامی بازیگران - دانلود سریال پوست شیر تمام قسمتها کامل - آشنایی با سریال پوست شیر - تماشای آنلاین سریال پوست شیر - آهنگ تیتراژ سریال پوست شیر - دانلود سریال ایرانی پوست شیر با کیفیت عالی - فصل اول پوست شیر - فصل دوم پوست شیر - فصل سوم پوست شیر

 

 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا